Kentsel mücadeleler ve toplumsal hareketler

Kentsel mücadeleler ve toplumsal hareketler

Modern anlamda insanın varlığından bahsedebileceğimiz tüm tarihsel süreçler kendi ekonomilerini ve buna bağlı kendi üretim biçimlerini geliştirmiştir. Sanayi devrimi sonrası süreç ise öncülerinden oldukça farklı başlı başına bir dönüşüm ve yeniden yaratım sürecidir. 74 Petrol krizi, 50’li yıllardan itibaren uygulanmaya başlayan Refah Devleti politikalarında yaşanan gözle görülen çöküşler ve 3. Dünya’ya dönük ortaya çıkan dönüşüm politikalarındaki iflas neoliberalizmin ortaya çıkışında ve de güçlenmesinde aktif rol oynayan süreçlerdir.

80 sonrası hız kazanarak gelişen ve 90’lı yıllarda ülke ekonomisini artık başka bir boyuta geçmeye zorlayan neoliberal politikaların etkisini hayatımızın her alanında hissediyoruz. İçinde yaşadığımız ve şekillenmesinde büyük bir pay sahibi oluğumuz yaşam alanlarımız, kentler ise bu dönüşümün en somut biçimde hissedildiği alanların başında yer almaktadır. Kentler yalnızca sokaklar, caddeler ya da konut alanlarından oluşan yapılar değildir.  İçinde yaşayan insanlarla birlikte devinim içinde olan ve kolektif hafızayı diri tutan mekanlardır. Kentler insanları değiştirirken aslında insanların kültürel, siyasi, ekonomik ve etnik kimliklerinden de etkilenmekte ve buna göre kendisi de değişmektedir. Paris Komünü’nden İspanya İç Savaşı’na oradan da 68 öğrenci hareketlerine uzanan tarihsel dönemeçlerin birçoğu kenti dönüştürme çabası içine girmiştir. Yakın döneme baktığımızda ise Arap Baharı’yla başlayan ve 2013’de Gezi’de, Fransa’da Sarı Yeleklilerin yapmış olduğu gösterilerde ya da 2019 sonbaharında Şili’de meydana gelen gösterilerin ortak yönü meydan işgalleri ve hemen ardından gelen mahalle ölçeğinde dayanışma ağları kurmasıdır. Bu şekilde yeniden bir kent tanımı yapılmakta ve kamusal alanın yeniden inşası mümkün olmaktadır.

Neoliberal düzeyde kentleşme ise yukarıda bahsetmiş olduğumuz dayanışma pratiklerini ve kolektif bir yaşam deneyimini reddetmekte bunun yerine kenti yalnızca mevcut birikimin pazarlanacağı hatta yeri geldi mi kentin kendisinin dahi pazarlanabileceği bir alan olarak görmektedir. Sanayileşmenin kent dışına çekilmesi ve bu iş kollarında çalışan insanların kentin çeper mahallerinde yaşamaya zorlanması kent merkezini ayrıcalıklı bir sınıfın hizmetine sunmuştur. Kentin asıl sahipleri kente yabancılaşırken kentin yabancısı turistler yeni kentin sahibi konuma gelmişlerdir. Neoliberal piyasalaşmayla birlikte kentlerin başat gelir kaynaklarından biri olan turizm böylece güç kazanmıştır. Turizmin güç kazanmasıyla kent toprağı inşaat rantı için çok zengin kentsel dönüşüm odakları yaratmaktadır. Bu dönüşümden elbette ilk payını alan emekçi mahalleleri olmuştur. Sayıları gün geçtikçe azalan ve sermayenin baskısına karşı koymaya çalışan Gülsuyu, Armutlu, Tuzluçayır yoksulların yoğunluklu olarak yaşadığı mahalleler kentsel dönüşüm bahanesiyle yıkıma maruz kalmış ve var olan kimliklerini yitirmeye yüz tutmuşlardır. Bunun yanında sermaye için kentsel dönüşüm yalnızca emekçi mahalleleri ile sınırlı kalmayıp ayrıcalıklı sınıfın yaşadığı semtlere de sıçramıştır. Örneğin Bağdat Caddesi neoliberal kar hırsından ve kentsel dönüşümden en çok nasibini alan yerlerin başında gelmektedir.

Son yıllarda git gide artan baskılar ve yaşam alanlarına açıkça yapılan saldırılar farklı sınıfsal konumlanışları olmasına rağmen insanları ortak talepler etrafında bir araya getirebilmektedir. Gezi örneğinde gördüğümüz gibi kamusal alanlardan taleplerini yükselten insanların ortak noktası neoliberal politikaların etkilerini somut biçimde kendi yaşamlarında da hissetmeleridir. Gecekondu mahallesinde yaşayan işçi de Bağdat Caddesinde yaşayan insan da neoliberal politikalardan payına düşeni misliyle almışlardır. Normal şartlarda bir araya gelmesi mümkün olmayan farklı sınıflardan insanlar ortak bir yeniden yaratım ve direniş sürecinin bileşeni olmuşlardır. Bu birliktelik meydanlar gibi her bireyin kullanımına eşit ölçüde ama farklı biçimlere hizmet eden kamusal mekanların gündelik yaşam pratikleri sayesinde toplumsal kimlik kazanmasına neden olmuştur.

Neoliberal politikaların kent ölçeğinde iflası ise tam olarak bu noktada başlamaktadır. Kent toprağının her bir santimetrekaresini pazarlanabilen ve bir kısım insan için rant kapısı haline getiren politikalar aynı zamanda mekanın kendisine yüklenen anlamları da kâr oranına göre yeniden tanımlamaktadır. Kişinin kendi toprağına yabancılaşmasına neden olan bu süreç sonucunda daha önce bahsettiğimiz gibi yeni direniş biçimleri ortaya çıkmıştır.

Kentsel ölçekte ortaya çıkan direniş pratikleri 21. Yüzyıl ile birlikte kitlesel dışavurumlara dönüşmüş durumdadır. Bu durumun kendisi bile başka bir dünyanın hala mümkün olduğunu bize kanıtlamakta ve yeniyi ararken bizler açısından yol gösterici görevi görmektedir.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0